Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2021. 11. 22-től.

 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.esmart.hu weboldalon a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Szolgáltató tevékenységét a Felhasználói személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi.

 

2. A SZOLGÁLTATÓ (MINT ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE, ADATAI

 

Szolgáltató neve: MicroSmart Kft.

Székhely: 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey Ferenc utca 31.

E-mail cím: info@esmart.hu

A Szolgáltató egyéb elérhetőségei (telefon): +36 20 566 3450

A Szolgáltató nyilvántartási száma: Cg.05-09-034863

Nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató adószáma: 27507579-2-05

Weboldal elérhetősége: www.esmart.hu

 

3. FOGALMAK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni.

3.1. Felhasználó: a weboldalt bármilyen formában használó személy

3.2. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3.3. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3.4. Adatkezelő (azaz a Szolgáltató): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3.5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3.7. Érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem, ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég képviselőjének adata is (pl. telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.).

3.8. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

3.9. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

3.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.11. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK ISMERTETÉSE

4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon köteles végezni.

4.2. Célhoz kötöttség elve

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtheti, és azokat nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

4.3. Adattakarékosság elve

Az adatkezelésnek az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékűre kell korlátozódnia.

4.4. Pontosság elve

A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

4.5. Korlátozott tárolhatóság elve

Adatkezelő a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

4.6. Integritás és bizalmas jelleg elve

Adatkezelő az adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

4.7. Elszámoltathatóság elve

Adatkezelő a fent bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet.

5. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

5.1. Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

Regisztráció és vásárlás esetén a kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, számlázási név (opcionális), számlázási cím (opcionális), szállítási név és szállítási cím (opcionálisak).

A vásárláshoz regisztráció nem kötelező. Regisztrálni és bejelentkezni az Adatkezelő honlapján létrehozott felhasználói fiókkal lehet.

Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált felhasználók vagy regisztráció nélkül vásárlók.

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. Az érintett köteles a személyes adatait megadni, ellenkező esetben nem lehet a rendelést leadni.

Adatkezelési cél: termékértékesítés; a megrendelt termék teljesítése; a vásárlás és a fizetés dokumentálása; a számviteli kötelezettség teljesítése (számlakiállítás); regisztráció esetén a felhasználó – vásárló – azonosítása és a vele való kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Amennyiben az adatokat az Adatkezelő a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követő 8 év múlva törli.

A hozzájárulást az info@esmart.hu e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Az adatkezelés jogalapja: Termékértékesítés esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Termékértékesítés esetén továbbá szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján; a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás esetén jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, továbbá a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján.

A felhasználó mint vásárló azonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint a megrendelt termék teljesítése során az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint az Eker törvény 13/A. § (2) és (3) bekezdések alapján.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey Ferenc utca 31. címen,
 • e-mail útján az info@esmart.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 566 3450 számon.

5.2. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalra látogatók Regisztrációjuk véglegesítésével, vagy regisztráció hiányában a megfelelő lehetőség kiválasztásával előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy feliratkozzanak a Szolgáltató hírlevelére.

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, díjmentesen visszavonhatja a weboldalon a megfelelő funkció alkalmazásával, vagy a Szolgáltató címére küldött levélben, vagy a következő e-mail címre küldött e-mailben: info@esmart.hu.

A fentiek alapján tehát a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére Emailben hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet, gazdasági reklámot küldeni, illetőleg a Felhasználót direktmarketing céljából megkeresni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult a fent részletezett módon visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet, illetve direktmarketing célú megkeresést nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Hírlevelekre egyrészt a honlapon történő regisztrációval egyidejűleg, vagy regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni. Az adatkezelés fő célja hogy az érintettek részére az Adatkezelő marketing tartalmú megkereséseket küldjön. Az Adatkezelő felhasználhatja az adatokat marketingcélú kutatásokhoz és felmérésekhez. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az Adatkezelő nyilvántartást vezet azon természetes személyekről, akik a hírlevél-szolgáltatásra feliratkoztak. A nyilvántartásban nem szereplő természetes személyek részére az Adatkezelő nem küld hírleveleket.

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §- a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

A kezelt adatok Regisztráció nélküli hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím Regisztrációval történő hírlevél feliratkozás esetén: regisztráció során megadott adatok. Adatkezelő rendszere tárolja továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulást, a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Adatkezelési cél: gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt kiküldése.

Adatkezelés időtartama: Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulást az info@esmart.hu email címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey Ferenc utca 31. címen,
 • e-mail útján az info@esmart.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 566 3450 számon.

5.3. Panaszkezeléssel és garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés

Panaszkezeléssel kapcsolatos ügyintézés esetén az adatkezelés célja: az Adatkezelő által értékesített termékekkel kapcsolatban felmerülő esetleges panaszok kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a Fgytv.17/A. § (7) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: egyedi azonosítószám, a fogyasztó neve, lakcíme, a kifogásolt termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három év.

Garanciális kifogás esetén az adatkezelés célja az Adatkezelő által forgalmazott termékek kicserélése, esetleges javítása, javíttatása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: a fogyasztó neve, lakcíme, a kifogásolt termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama: 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján három év.

Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 3711 Szirmabesenyő, Kölcsey Ferenc utca 31. címen,
 • e-mail útján az info@esmart.hu e-mail címen,
 • telefonon a +36 20 566 3450 számon.

6. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

6.1. Szállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatfeldolgozók által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás.

Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

6.1.1. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Telefonszám: +36 1 802 0265

https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

6.1.2. Fürgefutár.hu Kft.

Székhelye: 1122 Bp. Városmajor u. 35.

Telefon: (+36-1) 900-96-69

Email: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Honlap, weboldal: https://furgefutar.hu/

6.1.3. KARLO Kft.

Székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.

Email: droidvilag24 (kukac) gmail.com

Telefonszám (H-Cs: 8:00-15:00, P: 8:00-14:00): 06 30/560-8308

Az kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: Házhozszállítást kérő érintettek.

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás teljesítéséig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

6.2. Tárhely-szolgáltató

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Telefon: +36 1 789-2-789

Email: support@tarhely.eu

Iroda: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

A kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése és az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése, illetve az Eker törvény 13/A. § (3) bekezdése. Jogos érdek a weboldal üzemeltetése, támadások, csalások elleni védelem.

7. ADATTOVÁBBÍTÁS

7.1. Online bankkártyás fizetés

Az online termékértékesítés és a tranzakciók visszaigazolása, mint adatkezelési célok megvalósulásával összefüggésben a SimplePay fizetési mód igénybevételével lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Mobil Kft. online bankkártyás fizetési hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

A Címzett által ellátott tevékenység: Online bankkártyás fizetés.

Címzett megnevezése és elérhetősége:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu

Telefon: +36 1 776-6901

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím.

Az érintettek köre: A weboldalon bankkártyás fizetést választó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online termékértékesítés kapcsán bankkártyás fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online bankkártyás fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződés teljesítése. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

8. EGYÉB TÁJÉKOZTATÁSOK

8.1. Cookie-k (sütik) kezelése

A weboldal Wordpess és Woocommerce rendszerű, ezáltal az ezekhez kötődő sütiket használja.

A Szolgáltató a www.esmart.hu weboldal sütijeit („cookies”) az alábbiak szerint használja fel, illetve tárolja:

A sütik kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket a Szolgáltató az érintett számítógépén, okostelefonján vagy az interneteléréshez használt egyéb elektronikus eszközein helyez el és tárol. A sütik olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal az érintettet egy következő böngészés alkalmával felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor az érintett az adott weboldalra ellátogat. A Szolgáltató azért alkalmaz cookie-kat, hogy megkönnyítse a honlapon való tájékozódást és hogy egy adott oldal tartalmát az érintett érdeklődési köréhez igazítsa. A cookie-k információt adnak arról, hogy az érintett korábban meglátogatta-e a weboldalt, vagy először teszi ezt.

Az adatkezelés időtartama session (munkamenet) cookie esetén: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása és nyomon követése, a weboldal korábbi látogatása során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, továbbá a webáruház megfelelő üzemeltetése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához

A kezelt adatok köre: látogatott weboldalak, a kattintott hirdetések, érintett által használt böngésző típusa; az érintett IP-címe.

Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.

8.2. Google Ads használata

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

További információ, valamint a Google adatvédelmi tájékoztatója a következő oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

8.3. A Google Analytics alkalmazása

A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Szolgáltató tájékoztatja, hogy a Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és ott kerülnek tárolásra.

A Google Analytics Adatkezelési tájékoztatóját a következő linkre kattintva tudja elolvasni: https://policies.google.com/?hl=hu

8.4. Facebook használata

A Szolgáltató tájékoztatja, hogy a weboldal kódjába a felhasználók követése és személyre szabott értékesítési ajánlatok megjelenítése érdekében a Facebook Pixel szolgáltató kódja került beépítésre.

Név: Facebook Pixel
Adatkezelési tájékoztatója elérhetősége: https://www.facebook.com/policy.php

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon, illetve a fenti linken tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, melyet a Facebook közösségi oldalon lehet megtenni.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

9.1. A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

9.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

9.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, bizonyos indokok fennállása esetén.

9.4. Az elfeledtetéshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges:

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

– megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

– a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;

– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;

– közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 •  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

– az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

9.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen – azaz amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.8. A visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul – a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás és intézkedési határidő a fenti jogok érintett általi gyakorlása esetén:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon (30 napon belül) belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Azonban amennyiben a kérelmek egyértelműen megalapozatlanok vagy – különösen ismétlődő jellegük miatt – túlzók, az Adatkezelő észszerű, az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja, hogy eljárjon a kérelemmel kapcsolatban.

10. GYÉB INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÁSOK

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele merülne fel, akkor a weboldalon megadott módokon (de elsődlegesen e-mailben) kapcsolatba léphet az adatkezelővel. A személyes adataok kezelésével kapcsolatban csak abban az esetben áll a Szolgáltató módjában felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, amennyiben az érintett személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

Kérjük, hogy bármilyen probléma esetén elsődlegesen az adatkezelővel szíveskedjenek a kapcsolatot felvenni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető tőle sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár bekövetkezése a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethető vissza.

Kelt és lezárva: Miskolc, 2021. november 22.